08-8560150
מגוון הצעות מבעלי מקצוע

תקנון האתר

תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לאתר 2fix.co.il (להלן: "2fix" או "האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או במרכיבי האתר ו/או בחלקים ממנו, וטרם שימוש במידע מכל סוג שקיים באתר או בתוכנה או במידע שניתן להשיגו באמצעות האתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.

 

כללי

 

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין מפעילת האתר "2fix"  ע.מ 066462706 (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם שיעשה שימוש באתר. לפיכך, אדם שיבצע פעולה כלשהי באתרו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא שקיים באתר או מידע שהשיגו באמצעות האתר ו/או מקבל שירות ו/או נותן השירות (להלן: "משתמש") ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש באתר.

 

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש בשירות מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.

 

משתמשים - בין היתר חברות ו/או בעלי עסקים ו/או אנשים אשר מגישים הצעותיהם למכרז ו/או צרכנים ו/או בעלי עסקים ו/או לקוחות היוזמים הגשת המכרז.

 

מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג בזהירות, ובכל מקרה, טרם התקשרות עם בעל עסק או עם צרכן, לעיין ולבדוק בזהירות ובקפידה את כל המידע אשר יובא לידיעתו.

 

נותן השירות- בעל עסק ו/או חברה ו/או ספק ו/או כל צד שלישי המגיש הצעה במכרז.

 

מקבל השירות- אדם ו/או חברה ו/או בעל עסק ו/או כל צד שלישי אשר יוזם מכרז.

 

הגבלת אחריות מפעיל האתר

 

האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר לא ייחשב כמוכר/נותן שירותים.

 

המידע שמתקבל באמצעות האתר מוצג למשתמש, כפי שהוא מוצג או מופץ על ידי נותן שירות ו/או מקבל שירות, ללא מעורבות כלשהי של מפעיל האתר בתכניו ו/או דרך הצגתו של המידע הנ"ל (AS IS ).

 

מפעיל האתר לא יהא אחראי לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטים אודות נותן השרות, מקבל השירות, מהות המוצרים, טיב המוצרים ואיכותם, שמות היצרנים, מחירים ומצגים, תנאי הרכישה, הליכי הרכישה, אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר, שמקורם במידע שמוצג או מופץ באתר.

 

מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמשים (נותן השרות ומקבל השירות), עקב השימוש באתר.

 

מפעיל האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, בגין כל נזק ו/או הפסד, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו/או לביטולם ו/או עקב שימוש או הסתמכות על מידע, שמופיע באתר ו/או לקיום התחייבויות המשתמשים באתר - ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מאת מפעיל האתר בגין קיום התחייבויות הצדדים.

 

המידע באתר מוצג בתום לב לתועלת המשתמשים ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או חברה ו/או בעל עסק ו/או שירותים המוצעים על ידי נותן שירותים כלשהו.

 

בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע המקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של מפעיל האתר.

 

המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש במידע המקושר ותכני צד שלישי לרבות איכותם, טבעם ואמינותם, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד הספק בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

 

מפעיל האתר אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל ו/או יישומים של המשתמש.

המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע ו/או נותני שירותים נוספים באתר אינה אחראית לזמינות השירותים לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר על ידי צדדדים שלישיים.

 

המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין במפורש), ומפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

 

האתר מאפשר למשתמשים לקבל הצעות מחיר אודות מוצרים ו/או שירותים שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן: "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של מפעיל האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר; לפיכך, לא יהא מפעיל האתר אחראי לחשיפת המשתמש למידע הפוגע. מפעיל האתר מפעיל אמצעי אזהרה לתועלת המשתמש על פי שיקול דעתו במקום בו קיימת סבירות כי המשתמש עלול להיחשף למידע פוגע.

 

המשתמשים מתחייבים שלא להעלות באתר תכנים אשר אינם חוקיים ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או פוגעים בפעילות האתר ו/או פוגעים בפרטיות ו/או הינם לשון הרע ו/או כל תוכן אחר אשר עלול לפגוע בצורה זו או אחרת בצד שלישי כלשהו ו/או באתר.

 

הואיל ומפעיל האתר איננו מייצר מידע, אלא משמש כמימשק, המציג ומשווה מידע שמוצג ומופץ על ידי נותני שירותים; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. מפעיל האתר יסיר או ימנע מהצגת מידע באתר, שמהווה הפרת האמור בדין, מהמועד בו יוודע למפעיל האתר במפורש דבר ההפרה או בעת שיוודע למפעיל האתר על הגבלה חוקית מפורשת אחרת.

 

מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

 

שימוש באתר

 

מפעיל האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר. ברם, מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 

השימוש באתר ו/או בשירות נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. באם המשתמש הינו קטינים (מתחת לגיל 18) השימוש בשירות יהווה ראיה לכך שקיבל אישור מהוריו או אפוטרופוס שמונה לכך.

 

מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות פליליות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק.

 

משתמש שהינו נותן שירותים, אשר יירשם באתר ו/או יפנה למפעיל האתר באמצעות האתר להכללת עסקו במאגר המידע של האתר, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל סייג, לכל דרכי ומאפייני התקשורת והקישור ברשת האינטרנט בינו לבין מפעיל האתר.

 

פרסום בתשלום באתר


מפעילת האתר מאפשרת למשתמש לפרסם את שירותיו באתר ללא תמורה וזאת בכפוף לאמור בחוזה זה.

 

 

* חשיפת פרטי מקבל השירות הפונה לרבות טלפון ומייל יהיו חשופים רק לנותני השירות אשר רכשו את אחת מחבילות הפרסום כאמור בחוזה זה. מספרי הטלפון ודרכי יצירת קשר לרבות כתובת אתר אינטרנט יוצגו רק לנותני השירות אשר רכשו את אחת מחבילות הפרסום כאמור בהסכם זה.


מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לקצר ו/או לבטל את תקופת השימוש ללא תמורה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולדרוש תמורה בגין פרסום באתר.


בנוסף, מאפשרת מפעילת האתר למשתמש לבחור במספר מסלולי פרסום משודרגים כמפורט לעיל. למען הסר ספק רק נותן שירות אשר רכש את אחת מחבילות הפרסום להלן יהנה מהצגת כל פרטיו לרבות טלפון ופרטי הפניות במייל.

 

מסלולי הפרסום בתשלום:

 

משתמש המעוניין לפרסם את שירותיו באתר מוזמן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 077-6670199. 

 

קניין רוחני

 

 

למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכנה כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנה, וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מפעיל האתר בעצמו או הועברו למפעיל האתר מאדם אחר.

 

האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים") הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של החברה למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.

 

אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

 

אסור להעתיק או לשכתב או לשכפל כל מאמר ו/או כתבה מהאתר ללא אישור בכתב ממפעילת האתר.

 

פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

 

כל זכויות היוצרים והקניין באתר לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים למפעילת האתר והינם בבעלותה הבלעדית והמלאה.

 

המשתמשים באתר ו/או בשירות אינם רשאים להכניס כל שינוי בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ושאר הפריטים המופיעים באתר, אלמלא קיבלו מהספק הרשאה מפורשת בכתב ומראש לעשות כן.

 

אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים המופיעים באתר, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מאת מפעיל האתר.

 

פרטיות

 

מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.

 

מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

ברירת דין וסמכות שיפוט

 

מוסכם כי הדין החל על יחסים בין הצדדים הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד וכי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון בתביעות בין הצדדים הוא בהתאם למהות העניין בבית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל-אביב.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום בהסכם זה באמצעות אישורו ברשת האינטרנט ע"י לחיצת המשתמש על כפתור "אני מאשר את האמור בהסכם זה".

לקוחות מספרים
לאחר שהעליתי את הפרוייקט, 5-6 בעלי מקצוע יצרו איתי קשר טלפוני ולאור העובדה שאיני מבין במחירון של שיפוצים זה אפשר לי לבדוק את תווך המחירים , ואף בעלי המקצוע הגיעו עד אליי ונתנו שירות טוב ומהיר ששון
כתבות אחרונות במגזין >>